Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Organisaasje

De organisaasje fan de keatsferiening Reahûs-Turns sjocht der sûnt maart 2016 sa út:

Foarsitter:
Sjors Altenburg
De Ljits 7
8734 HL EASTEREIN
Til: 06-12343929
Mail: sjors@bootsma-tirns.nl

Sekretaris:

Wiebe Terwisscha van Scheltinga
Sânleansterdyk 30
8736 JB REAHÛS
Til: 06-25450611
Mail: wiebetvs@hotmail.com

Ponghâlder:
Klaas Brandsma
Sânleansterdyk 12
8736 JB REAHÛS
Til: 06-27134257
Mail: klaas_brandsma@hotmail.com

Wedstriidsaken Reahûs:
Titus Andringa
Slypsterwei 9
8736 JD REAHÛS
Til: 06-40096631
Mail: titus.christel@live.nl

Wedstriidsaken Turns:
Sybren Poelsma
Pôllewei 2a
8632 WE TURNS
Til: 06-23284160
Mail:

JEUGDKOMMISJE

Wedstriidsaken/tinkwurk:
Karst Tamminga
Pôllewei 2
8632 WN TURNS
Til: 06-22055883
Mail: tammingak@home.nl

Technyske saken/praktykman:
Rein Bootsma
Ringdyk 4
8632 WK TURNS
Til: 06-57310103.
Mail: reinenwelmoed@tele2.nl

Fasilitêre saken:

Gerbrich Altenburg
Doniadyk 4
8737 JK HIDAARD
Til: 06-10557664
Mail: raltenburg@hetnet.nl
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING