Thus
Organisaasje
Ynformaasje
Wedstrydagenda
Fotos
Sponsorpagina
Skiednis

Organisaasje

De organisaasje fan de keatsferiening Reahûs-Turns sjocht der sûnt maart 2016 sa út:

Foarsitter:
Sjors Altenburg
De Ljits 7
8734 HL EASTEREIN
Til: 06-12343929
Mail: sjors@bootsma-tirns.nl

Sekretaris:

Wiebe Terwisscha van Scheltinga
Sânleansterdyk 30
8736 JB REAHÛS
Til: 06-25450611
Mail: wiebetvs@hotmail.com

Ponghâldster:
Carola Mordhorst
Sânleansterdyk 18
8736 JB REAHÛS
Til: 06-50528534
Mail: simke.carola@home.nl

Wedstriidsaken Reahûs:
Titus Andringa
Slypsterwei 9
8736 JD REAHÛS
Til: 06-40096631
Mail: titus.christel@live.nl

Wedstriidsaken Turns:
Sybren Poelsma
Pôllewei 2a
8632 WE TURNS
Til: 06-23284160
Mail:

JEUGDKOMMISJE

Foarsitter/technyske saken:
Karst Tamminga
Pôllewei 2
8632 WN TURNS
Til: 06-22055883
Mail: tammingak@home.nl

Algemiene saken:
Kees Galema
Slyp 5
8736 JC REAHÛS
Til: 06-15294465
Mail: nicolette.kees@hetnet.nl

Algemiene saken/shirts:

Sietske Witteveen
Sânleansterdyk 3
8736 JA REAHÛS
Til: 06-18288024
Mail: mtswitteveen@hotmail.com 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING