Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Lidmaatskip
Kontribusje
Keatsynformaasje
Ledepartijen
Jan Bakkerbokaal
Kompetysjekeatsen
KNKB
Federaasje keatsen
Jierferslag
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Lidmaatskip

Liket it dy ek wat ta om te keatsen by de KF Reahûs-Turns? Dan kinst kontakt opnimme mei de sekretaris,
Wiebe Terwisscha van Scheltinga (wiebetvs@hotmail.com).
 
Opsizzen fan it lidmaatskip kinne wy allinne ferwurkje at it skriftlik bard. At jo it lidmaatskip opsizze wolle, doch dit dan foar 1 jannewaris. By opsizzen nei 1 jannewaris moatte wy noch in jier kontribúsje yn rekken bringe. Dit hat alles te krijen mei de ôfdracht fan in diel fan de kontribúsje oan de KNKB hokker op 1 jannewaris wurd berekkene.
 
Hjirby dogge wy ek in berop op ús leden om adreswiksels troch te jaan oan de sekretaris sadat hy it ledebestân op oarder hâlde kin.

Alles trochjaan oan de sekretaris.
 
 
 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING