Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Lidmaatskip
Kontribusje
Keatsynformaasje
Ledepartijen
Jan Bakkerbokaal
Kompetysjekeatsen
KNKB
Federaasje keatsen
Jierferslag
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Kontribusje

De kontribúsje fan de KF Reahûs-Turns is net heech, derom hoege jo it keatsen of de KF te stipjen net te litten.
Senioaren                  €15,-
Jeugd                         €15,-  
 
Wannear der trainingen organisearre wurde, soe it kinne dat der in taslach by de kontribúsje op komt.

De kontribúsje kin oermakke wurde op IBAN nûmer:

NL42 RABO 0356 1001 70

op namme fan de K.F. Reahûs-Turns en ûnder fermelding fan jo lidnûmer.

Foar finansjele fragen kinne jo altyd terjochte by de ponghâlder, Klaas Brandsma (klaas_brandsma@hotmail.com).

 

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING