Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Lidmaatskip
Kontribusje
Keatsynformaasje
Ledepartijen
Jan Bakkerbokaal
Kompetysjekeatsen
KNKB
Federaasje keatsen
Jierferslag
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Keatsynformaasje

Ien kear yn it jier falt in keatsboekje “It giet oan” by alle leden yn de bus. Dat is altyd oan it begjin fan it seizoen. Hjir stiet alle ynformaasje yn fan de KF Reahûs-Turns sa as wedstrydagenda fan de senioaren en jeugd, kompetysjeskema’s, karmasterskema’s, regleminten, ensfh.
 
Yn beide doarpen hinget in boerd wêr’t ynformaasje op komt as der op keatsgebiet wat te rêden is.

Foar mear ynformaasje en oar (keats)nijs kinne jo terjochte op dizze website en op de Facebook pagina.

 

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING