Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Lidmaatskip
Kontribusje
Keatsynformaasje
Ledepartijen
Jan Bakkerbokaal
Kompetysjekeatsen
KNKB
Federaasje keatsen
Jierferslag
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Ledepartijen

Senioaren
 
By ledepartijen wurd keatst yn in A- en B-klasse, en somtiden komt der noch in C-klasse yn twatallen by.
Fanôf 14 jier kinne jo meidwaan oan dizze wedstriden, dy’t ôfwikseljend yn Reahûs en Turns organisearre wurde. De wedstrydagenda kinne jo fine op dizze website ûnder Wedstrydagenda. Ek wurde dizze ledepartijen op oanplakbiljetten, op de keatshokjes op de fjilden yn Reahûs en Turns en op de boardsjes yn de doarpen bekend makke.
 
Opjefte Reahûs:

Leafst fia Whatsapp of SMS en foar freed 19.00 oere by:

Titus Andringa 06-40096631
 
Opjefte Turns:
 
Leafst fia Whatsapp of SMS en foar freed 19.00 oere by:

Sybren Poelsma 06-23284160

Ynlis ledepartijen € 3,00
 
Jeugd
 
De jeugd keatst yn in A- en B-klasse (soms -C) en der hoeft gjin ynlis betelle te wurden. De wedstrydagenda kinne jo fine op dizze webside ûnder Wedstrydagenda.
 
Opjefte jeugd:

Mail nei Karst Tamminga: tammingak@home.nl
 

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING