Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Lidmaatskip
Kontribusje
Keatsynformaasje
Ledepartijen
Jan Bakkerbokaal
Kompetysjekeatsen
KNKB
Federaasje keatsen
Jierferslag
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Kompetysjekeatsen

De kompetysje foar senioaren wurd hâlden op woansdeitejûn yn Reahûs. We begjinne op 4 maaie en geane troch oant healwei augustus. Oanfang is eltse kear om 19.30 oere. Foarôf opjaan is net nedich.

 

It kompetysjekeatsen foar de jeugd is op tiisdei yn Turns, oanfang 18.15 oere.

Dit binne de data yn 2016:

 

26 april

3 maaie

10 maaie

17 maaie

24 maaie

31 maaie

7 juny

14 juny

21 juny

28 juny

5 july

 

Der wurd keatst yn A- en B-klasse, sa dat eltsenien op syn of har nivo keatse kin.

Ast net kinst, graach úterlik moandeitejûn ôfmelde by Rein Bootsma (06-57310103).

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING