Thus
Organisaasje
Ynformaasje
Ledepartijen
Jan Bakkerbokaal
Kompetysjekeatsen
KNKB
Federaasje keatsen
Wedstrydagenda
Fotos
Sponsorpagina
Skiednis

KNKB

 

WEDSTRYDAGENDA KNKB


De folsleine wedstrydaginda fan de KNKB-partijen stiet op de website fan de KNKB, www.knkb.nl. Hjir is alle ynformaasje oer it keatsen te finen. As jo meidwaan wolle oan KNKB-partijen, mut dit ek fia dizze site.

Yn de KEATS! stiet allegear ynformaasje oer it KNKB-keatsen. Derneist steane der faaks ynterviews mei (âld) keatsers en keatsters yn. De KEATS! ferskynt eltse moanne. Jo kinne jo opjaan by:

Bûnsburo KNKB, Postbus 501, 8800 AM Frjentsjer, 0517-745100, info@knkb.nl.

 

Ôfdielingspartijen

 

At der keatsers foar ús feriening meidogge oan in ôfdielingspartij, dan moatte sy keatse yn it ferieningssjurts. Sponsor hjir fan is Textielstra.nl fan Harry Diekstra.

Nei gebrûk moatte de klean wosken wurde en wer sa gau mooglik werom brocht wurde.

 

Seleksje foar dizze partijen wurd dien troch ús technyske kommisje, besteande út Sjors Altenburg (senioaren), Rein Bootsma en Karst Tamminga (beide jeugd).

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING