Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Lidmaatskip
Kontribusje
Keatsynformaasje
Ledepartijen
Jan Bakkerbokaal
Kompetysjekeatsen
KNKB
Federaasje keatsen
Jierferslag
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

KNKB

KNKB PARTIJEN

Elk jier wurde yn Reahûs en Turns KNKB-wedstriden hâlden. By dizze partijen hawwe we de help fan de leden nedich yn de foarm fan karmaster. Dit binne de partijen en karmasters yn 2016:

 

15 maaie / Reahûs / Manlju 50+

Piter Jellema / Jaap de Jong / Romke Schaap / Sytze TvS

5 juny / Turns / Jonges pupillen

Bote Altenburg / Hiltsje Bloemhof / Nieske Hoekstra / Christel Andringa / Siard Luinenburg

 

13 augustus / Reahûs / Manlju twadde klasse

Age v/d Goot / Atser Sybrandy / Pieter L. v/d Valk / Marieke de Jong / Haye Postma

 

21 augustus / Turns / Skoalfamkes

Folkert v/d Werf / Marijke de Jong / Anno Bergsma / Marieke Wispelwey / Simke Altenburg

 

Altyd jild: at jo net kinne op de datum dat jo yndield binne, dan graach sels foar ferfanging soargje!!

 

WEDSTRYDAGENDA KNKB

De folsleine wedstrydaginda fan de KNKB-partijen stiet op de website fan de KNKB, www.knkb.nl. Hjir is alle ynformaasje oer it keatsen te finen. As jo meidwaan wolle oan KNKB-partijen, mut dit ek fia dizze site.

Yn de KEATS! stiet allegear ynformaasje oer it KNKB-keatsen. Derneist steane der faaks ynterviews mei (âld) keatsers en keatsters yn. De KEATS! ferskynt eltse moanne. Jo kinne jo opjaan by:

Bûnsburo KNKB, Postbus 501, 8800 AM Frjentsjer, 0517-745100, info@knkb.nl.

 

Ôfdielingspartijen

 

At der keatsers foar ús feriening meidogge oan in ôfdielingspartij, dan moatte sy keatse yn it ferieningssjurts. Sponsor hjir fan is Textielstra.nl / DEVO fan Harry Diekstra.

Nei gebrûk moatte de klean wosken wurde en wer sa gau mooglik werom brocht wurde.

 

Seleksje foar dizze partijen wurd dien troch ús technyske kommisje, besteande út Sjors Altenburg (senioaren), Rein Bootsma en Karst Tamminga (beide jeugd).

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING